วิชาทั้งหมด


การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนการสอน(สังคม1)

อภิชญา ชาระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

dsfd

kfs;fskf skfslfksd
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขนมหวาน

สมศรี จันแดง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16

ภาษาอังกฤษ ม. 5

นันทวดี เพ็งสาทร
โรงเรียนอินทร์บุรี

58-1 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักประกันภัย FTU

ฮากีม เจะนิ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ชญาฎา

ชญาฎา จันทร์ราตรี
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ว 30222

จิรพรรณ วงค์เห็น
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

หลักภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ภัทรธียศ รอดเหล็ง
โรงเรียนอุตรดิตถ์

คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

จิรานุวัฒน์ ทุมเมฆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ICT 4/3 ปี58

นิรชร สุขสมศรี
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

การขายเบื้องตั้น 2 คอม

วีระนุช มองอินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

วิทยาศาสตร์น่ารู้

ดวงกมล คำน้อย
วัดลาดชะโด

942-142 INTRODUCTION TO LAWS AND THAI CONSTITUTION (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายและรัฐธรรมนูญไทย)

วริศรา วงค์รักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Project59.comedu.nstru

athit aroonsiwagool
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Quranic Language 2 (761-202)

กาเดร์ สะอะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การหา ค.ร.น.ของจำนวนนับ

อารัตสะ จันทร์คง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ธนูเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Information 14

ศิวดล อมาตยกุล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)