วิชาทั้งหมด


ประวัติสุโขทัย 2

sasi siri
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)แผนการจัดการเรียนรู้

ไพโรจน์ สมหมาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ปวช.2/2 คป วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อัล ฟิกฮ์ ม ๑

ดุสิต แขกเต๊ะ
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

AIS 02- ACC 3102 จันทร์บ่าย 2-60

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พท 31001

warot waiyakarn
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

มปลาย

สุวพร วรรณทอง
กศนตำบลสระแจง

426-324 Geography of Soils

สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายวิชาประวัติศาสตร์

อานาตี เจ๊ะหะะมะ
โรงเรียนบำรุงศาสน์ (ปอเนาะคลองลึก)

06-4-1-23- ภาษาไทย

ปวีณา รอดนิล

วิทยาศาสตร์ม.1

นงค์นภา จำปาเรือง
โรงเรีพระปริยัติธรรม แผนกสามัศึก วัดโคเขตตาราม

ชั้นอนุบาล 3

โสภาวรรณ วงศ์เมทา
โรงเรียนมัธยมวิทยา

ว21103 วิชาวิทยาการคำนวน (1/1)

ชัยชนะ ทองมา
โรงเรียนหนองไผ่

ออกแบบ-งานช่าง ม.3/1 Sketup วันพุธ 3-4

วรวุฒิ สิทธิชัย
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

MKT 402 การตลาดบริการ

Punnin Junkaew
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การจัดการเชิงกลยุทธ์C

ณัฐชยา ตันกุ้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รหัส 61

อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)