วิชาทั้งหมด


IT for Eng LM03/LM04

มัสยา ราชวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

6 room 7

อนุพงษ์ เจียงวิจิตร
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.5

โรซาณี ดามู
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 22101)

อุไรวรรณ อามาตย์
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

ห้องเรียนครูหนูอี๊ด

นันทิยา ทิศรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี

BS 212 Multimedia Systems for Business (Section3)

winai Bangkhomned
Maejo University

การใช้งานบริการเว็บ

ศุภชัย จันทร์นันทนนท์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์

ECN-312 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ 2-2558 และ 3-2558

อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Beginner

ชไมพร รวยฟูพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Advanced Programing (Section 2) - Student 57

Athitaya Nitchot
Prince of Songkla University International College

ทัศนศิลป์ 1

กุลบดี เครือคำ
โรงเรียนดาราสมุทร

pointpowerชั้น ม.3

รัตนาภรณ์ วรรณมาศ
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม


Computer

อรรถพล เจเถื่อน
ม.นครพนม

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2 ปี2559

อาจารย์ กฤติเมธ โอพั่ง

ภาษาจีนไบครูเซลล์

นิตยา วนากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบริหารโครงการ 1_59

ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Anthropological Theory

ผศ.ดร. บัณฑิต ไกรวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Mat-114

สุดารัตน์ ผิวอ่อน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Tense

จิระพร อุทิน
มหาวิทยาลัยนครพนม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books