วิชาทั้งหมด


วิชาสุขศึกษา พลศึกษา (ทช31002) ม.ปลาย

นางสาว ปิยนุช เอ็มยุเด็น
กศน.ตำบลเกาะยาวใหญ่

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ม.ปลาย

นางสาว ปิยนุช เอ็มยุเด็น
กศน.ตำบลเกาะยาวใหญ่

วิชาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (พว32017) ม.ปลาย

นางสาว ปิยนุช เอ็มยุเด็น
กศน.ตำบลเกาะยาวใหญ่

วิชารักษ์ท้องถิ่น (พว32028) ม.ปลาย

นางสาว ปิยนุช เอ็มยุเด็น
กศน.ตำบลเกาะยาวใหญ่

วิชาการป้องกันการทุจริต (สค32036) ม.ปลาย

นางสาว ปิยนุช เอ็มยุเด็น
กศน.ตำบลเกาะยาวใหญ่

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (พต32005) ม.ปลาย

นางสาว ปิยนุช เอ็มยุเด็น
กศน.ตำบลเกาะยาวใหญ่

วิชาการเขียนโครงการ (พท32017) ม.ปลาย

นางสาว ปิยนุช เอ็มยุเด็น
กศน.ตำบลเกาะยาวใหญ่

วิชาอาเซียนศึกษา(สค02015) ม.ปลาย

นางสาว ปิยนุช เอ็มยุเด็น
กศน.ตำบลเกาะยาวใหญ่

วิชาTO BE NUMBER ONE “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" (สค3300166) ม.ปลาย

นางสาว ปิยนุช เอ็มยุเด็น
กศน.ตำบลเกาะยาวใหญ่

ภาษาไทย ม.ปลาย (ทช31001)

นางสาว อุมาพร เพชรเกิด
กศน.ตำบลกะไหล

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น (สค21002)

นางสาว อุมาพร เพชรเกิด
กศน.ตำบลกะไหล

ศิลปศึกษา ม.ต้น (ทช21003)

นางสาว อุมาพร เพชรเกิด
กศน.ตำบลกะไหล

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ม.ต้น (สค22020)

นางสาว อุมาพร เพชรเกิด
กศน.ตำบลกะไหล

ภาษาไทย พท21001 ม.ต้น

นางสาว เสาวลักษณ์ รุ่มจิตร์
กศน.ตำบลบางนายสี

ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์ ม.ต้น (22026)

นางสาว อุมาพร เพชรเกิด
กศน.ตำบลกะไหล

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย (สค31002)

นางสาว อุมาพร เพชรเกิด
กศน.ตำบลกะไหล

ศิลปศึกษา ม.ปลาย (ทช31003)

นางสาว อุมาพร เพชรเกิด
กศน.ตำบลกะไหล

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ม.ปลาย (อช31003)

นางสาว อุมาพร เพชรเกิด
กศน.ตำบลกะไหล

รักษ์ท้องถิ่น ม.ปลาย (พว30218)

นางสาว อุมาพร เพชรเกิด
กศน.ตำบลกะไหล

TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ม.ปลาย

นางสาว อุมาพร เพชรเกิด
กศน.ตำบลกะไหล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books