วิชาทั้งหมด


0203 ปวส.2/7

นาง มณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ง 30221 ห้อง3

นางสาว นภัสสร โพธิ์ปี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ภัทรานี พลลา
โรงเรียนบรบือ

จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์

นาย ทศพร ยิ้มแย้ม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1-2

นาย เบ็ลล่า เมืองโคตร
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา

ซอฟต์แวร์ (Software)

ณัฐกานต์ ฤกษ์มงคล
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

IS ม. 5/2 ครูรัติยา

รัติยา ควรพินิจ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง 21223 ม.1/1

ฉัตรชัย โอษะคลัง
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

วิชา คอมพิวเตอร์ ม.3

zathiti สัณฐิติ ดาวฤกษ์
โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลต์


เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สันติ ตันตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

417-213 Composition Writing 2/2014

กันยา พรวสันต์ยิ่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทดลองสร้างชั้นเรียน

นุชระพี จันทร์ช่วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเป็นครูวิชาชีพ (ภาษาไทย ๒)

ชิณทรัพย์ มีศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกายดาว ด้วงแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ม.6012

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

ป.1

กัลยา พลกุล
โรงเรียนบ้านท่าฝาง

60658

สิริภรณ์ นวลศรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books