วิชาทั้งหมด


รักษ์ท้องถิ่น ม.ปลาย

นาย สมบุญ แซ่ขอ
กศน.ตำบลทับปุด

กลศาสตร์

นาย วุฒิชัย คำเสมอ
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

601425 Beverage

ดร ศศิธร ใบผ่อง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติศาสตร์ไทย

นางสาว พรเพชร โสอินทร์
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

วิทยาการคำนวณ ม.1

นางสาว พรนับพัน หรรษา
ศรีสำราญวิทยาคม

อ30221 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

นาย ณัฐดนัย สุวรรณสังข์
โรงเรียนราชวินิต มัธยม

RBL15-ป.5/2ปีการศึกษา1/2563 ครู-นักเรียน

นาง ละอองทิพย์ จันทวิลาศ
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

วิทยาศาสตร์ ม.1

นาง ชนากานต์ พิชญภาคย์
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

chemistry basic M.401 1/63

Acharaporn Polruk
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา

วิชา สังคมศึกษา ( สค31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นาง เกศกัญญา ทาสีดา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ

การออกแบบและเทคโนโลยี QCP2

นางสาว สูไฮลา มะเด็ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย์การมูฮัมมาดีย์

ทำอะไรก็ได้แบบมีคุณภาพ พ้ามๆพ่ามๆ🎉

ด​. ญ. อลิษา รักงาม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

20102-2005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล

ครู นาวิน ศรีสุข
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)