วิชาทั้งหมด


ปวช.3

นางสาว เกศวดี อมรมงคลกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

COM M.2/4

นาย ศราวุธ จอมใจทิปิ
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

จำนวนเต็ม

นางสาว พิสมัย ศรีภูธร
โรงเรียนจักราชวิทยา

ปวส.2/4 การบัญชี รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

อาจารย์ มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

บธ 3001210 การจัดการคุณภาพ Quality Management

ผศ.ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ส.รภ.

นาย ภูวเนศวร์ บุญทา
โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

Thai [S.2]

Porntip Rawakechom
Brighter Future School

ETI 4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล (Sect.02) ภาคปกติ ... ภาคเรียนที่ 2/2556

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฟิสิกส์5 ห้องพิเศษ 56 เทอม 2

นาย สูไฮมิง ลอตันหยง
โรงเรียนตันหยงมัส

MGT421 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

นางสาว สุกัญญา ใจเย็น
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาว อุบล หน่อพันธุ์
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)

ม.3/7

นางสาว ชัชลีพร ภูกองไชย
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

วิทยาศาสตร์ ม.3

สุรีย์พร ศรีวัฒนะ
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

ง23103 เทคโนโลยี5 ม.3/6

นาง จิรายุ เวชโอสถ
โรงเรียนเวียงสระ

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สุธาสินี นิรัตติมานนทฺ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1/2557 ระบบฐานข้อมูล (ปวส.2 คอมฯ ช่วงเช้า)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล

Introduction to Information Technology (Performance Monitoring Project)

ชยพล คำยอด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1/2557

ครู ชวลิต ตะกรุดเงิน
โรงเรียนบึงบูรพ์

พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ วท 6002101 อาจารย์ปัญญ์ชลี

ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Research

นาย อมร วัฒนธีรางกูร
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)