วิชาทั้งหมด


วิทยาศาสตร์ ม.1

นาง ชนากานต์ พิชญภาคย์
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

chemistry basic M.401 1/63

Acharaporn Polruk
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา

วิชา สังคมศึกษา ( สค31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นาง เกศกัญญา ทาสีดา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ

การออกแบบและเทคโนโลยี QCP2

นางสาว สูไฮลา มะเด็ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย์การมูฮัมมาดีย์

ทำอะไรก็ได้แบบมีคุณภาพ พ้ามๆพ่ามๆ🎉

ด​. ญ. อลิษา รักงาม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

20102-2005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล

ครู นาวิน ศรีสุข
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)