วิชาทั้งหมด


DB157

อาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม

มีสิทธิ์ ชัยมณี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คอมพิวเตอร์

วิลาวัลย์ ศรีโร
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

English Class M.5/2

นาง นภาภรณ์ พงษ์พันธ์
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

ฟิสิกส์ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

น.ส. ธัญยธรณ์ อริยวิรวัฒน์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3

สิริพงษ์ จรัสแผ้ว
ชุมชนบ้านลาด(เมือง)

Biology (ว32242) ม.5

ภาณุสินธุ์ บูรภักดิ์
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

ภาษาจีน 1 (เลือกเสรี,ศุกร์)

วีระศักดิ์ ภาพพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

กาญจนา ทองสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

11120

สายสุนีย์ โสขันตะ
โรงเรียนบ้านเทื่อม

ความเป็นครูวิชาชีพ(ภาษาไทย๒)

ทัศนีย์ วงษ์สว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ม.4/1

นาง พันทิพย์ โขมะนาม
โรงเรียนเทพศิรินทร์

ประวัติศาสตร์5 ม.5/3

นาย ณัฐพงค์ จามจุรี
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนประภามนตรี 2

ท 21101-2/1

รังสิตา ชุมชอบ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

เคมี ม.5

อุมา บุญเทียบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 58

นาง สุนิดา อรรถอนุชิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Bio

DR. Hambalee Jehma
PSU

431-321 Politics and Government in Southeast Asia

นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาศาสตร์พื้นฐานม. 2

ชลทิชา เพชรหนู
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 3 วิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน รหัสวิชา ส 23101

วังแก้ว ยอดศิริ
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books