วิชาทั้งหมด


บูรณาการ 6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

คณิตตา นวสันชัย
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

คอมพิวเตอร์ ม.6/7 [ง33101]

Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

อังคารบ่าย สสค.4/62-A

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RW-0002 : การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับผู้เรียน

อ. รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

712-512 Research Development in FSN (1/2562)

Taewee Karrila
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์

อาจารย์ ปถวีธร เพชรสุริยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4/7

นางสาว ไหวด๊ะ สะอาด
โรงเรียนสตรีพัทลุง

ค 13101 เทอม2

นางสาว วนิดา ยาบา
โรงเรียนบ้านโกตา

3/1 โครงการ 2/62

นางสาว พรรณวสา ศรีจันทร์อ่อน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

พัฒนาอาชีพใ้ห้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น

นางสาว ภัทรพร เสนีย์ไชยชน์
กศน.ตำบลบางเหรียง

กิจกรรมโครงงานฐานวิจัย ชั้นป.1/2562

Miss Kasmining Baka
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

รักษ์ท้องถิ่น ม.ปลาย

นาย สมบุญ แซ่ขอ
กศน.ตำบลทับปุด

601425 Beverage

ดร ศศิธร ใบผ่อง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติศาสตร์ไทย

นางสาว พรเพชร โสอินทร์
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

วิทยาการคำนวณ ม.1

นางสาว พรนับพัน หรรษา
ศรีสำราญวิทยาคม

อ30221 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

นาย ณัฐดนัย สุวรรณสังข์
โรงเรียนราชวินิต มัธยม

RBL15-ป.5/2ปีการศึกษา1/2563 ครู-นักเรียน

นาง ละอองทิพย์ จันทวิลาศ
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

วิทยาศาสตร์ ม.1

นาง ชนากานต์ พิชญภาคย์
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

chemistry basic M.401 1/63

Acharaporn Polruk
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา

วิชา สังคมศึกษา ( สค31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นาง เกศกัญญา ทาสีดา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books