วิชาทั้งหมด


ท16101-ภาษาไทย ป.6/2 ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

นาง อุไร ฉ้วนกลิ่น
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่2

นางสาว พงษ์ทอง พวงผะกา
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

สังคมศึกษา 2

นาย ณัฏฐนนท์ เพิ่มสันเทียะ
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

721-251 Analytical Chemistry

Wilairat Cheewasedtham
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาไทย ม.2

นาย มนตรี ศรีสุวรรณ
โรงเรียนเจียหมิน

ว14201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4

นาย รัตนพงษ์ แก้วลี
โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

ว16101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6

นาย รัตนพงษ์ แก้วลี
โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

ว21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1

นาย รัตนพงษ์ แก้วลี
โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

ว22201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2

นาย รัตนพงษ์ แก้วลี
โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

วิทยาศาสตร์

เนตรทราย มาเกิด
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วิทยาศาสตร์

เนตรทราย มาเกิด
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วิทยาการคำนวณ

นาย ผจญ รุ่งอรุณเลิศ
โรงเรียนคงทองวิทยา

ภาษาไทยพื้นฐาน

Watchraporn Ataja
โรงเรียนเมืองแงง

ภาษาไทยพื้นฐาน ท33101 ม. 6

Watchraporn Ataja
โรงเรียนเมืองแงง

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Mr.Preecha Prueprang
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ภาษาไทย

นางสาว ศิณิชา อ่อนสมบูรณ์
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ

ชีววิทยา 5

นาง เฉลา ดีอินทร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นาย เกษมวุฒิ แจ่มใส
โรงเรียนบ้านป่าคลอก

กลุ่มบริหารงานสินทรัพย์

นาย เกษมวุฒิ แจ่มใส
โรงเรียนบ้านป่าคลอก

งานของผู้บริหาร เชิญ ผอ ประชุม ไปราชการ

นาย เกษมวุฒิ แจ่มใส
โรงเรียนบ้านป่าคลอก

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books