วิชาทั้งหมด


กฎหมายธุรกิจ

นางสาว จงรักษ์ เทียนขำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ภาษาไทย

นาง บุษบา ศรีคันธรักษ์
โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

วิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี ว30251

นิออนด์ รอบคอบ
โรงเรียนกันทรารมณ์

เด็กเกรียน

เด็กชาย อภิสิทธิ์ ยูโซ๊ะ
บ้าน

อรรถาธิบายอัลกุรอาน

Anan Salehmed
โรงเรียนสวนรัฐวิทยา

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เดชา ชุมทัพ
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

ว22103-วิทยาการคำนวณ ม.2/3 ครู-นักเรียน

นางสาว ฐิรญา ทะนันชัย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ศ31101ศิลปะ1(ทัศศิลป์) ม.4/3

นาย กิตติพร หนูจันทร์แก้ว
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

การออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2564 ม.3

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา

อ20211-วิชา SBMLD ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1 ครู-นักเรียน

นางสาว บัวลิน พันธ์แก่น
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

นาย เอนก มณีรัตน์
สถาบันการพละศึกษา

ส23101

กานต์ สินี
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

มัธยมศึกษาปีที่4/2

นาย สลิด ชูชื่น
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ตณิตศาสตร์-ม.6

นาย แสวง ผกาผล
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

OBEC mattayom
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

เขียนเว็บเพจ 2 (206,210)

คุณครู ผู้น่ารัก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประถมศึกษาปีที่3

โรงเรียน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

CUP Manager รุ่นที่ 3

นายแพทย์ พุทธา สมัดไชย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6/3

นาง อลิสา วรรณวิจิตร
โรงเรียนวัดทรงธรรม

M.5/14

Mr. KrooTon BoonChai
BC

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books