วิชาทั้งหมด


วิทยาการคำนวณ ป.5

วรารัตน์ เลี่ยมรัตนะ
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ

อ31201

Benjawan Keawpatchote
โรงเรียนบุญวัฒนา

ศิลปะ 3 ศ22101 (ทัศนศิลป์) ม.2/14

นาย รัชพล เจริญเปี่ยม
บุญวัฒนา

การงานอาชีพ กลุ่ม 2

นาง แว่นแก้ว สินมณี
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Applied Sociology to Social Development Program

นาย วันพิชิต ศรีสุข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การออกแบบตัวละครและฉาก 1/2563

Ekaraj Worasamutprakarn
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม4/2

นางสาว ปิ่นประดับ จันทร์ศิริ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

นาย ธวัชชัย อินทรสุวรรณ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต

คณิตศาสตร์

นาย จักรพันธ์ ไชยสิทธิ์
โรงเรียนบ้านดอนข่า

คณิตศาสตร์ 1

นาง รุสมีนีย์ ฤทธิเดช
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ

HLSC-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1/2564

คุณครู เนตยา เงินเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

อ31201- ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ม.4/3 เทอม 1 ครู-นักเรียน

นางสาว บัวลิน พันธ์แก่น
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ชั้นเรียนที่ฉันสอน

นาย สงกรานต์ สอนสกุล
สถาบันการพลศึกษา

ค11101 คณิตศาสตร์

นาย อุทัย จิตไพรมั่น

มัธยมศึกษาปีที่4/5

นาย สลิด ชูชื่น
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

พัฒนางานบนเว็บ

นาย วิษณุ เพชรประวัติ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

m46

นาย ครูประพันธ์ พัทยาวรรณ
สว

ม.307

คุณครู ผู้น่ารัก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประถมศึกษาปีที่4

โรงเรียน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

พิศาล เกียรติ์อุดมศักดิ์
โรงเรียนบ้านห้วยพุน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books