วิชาทั้งหมด


การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา

นาย ธีระ บินกาเซ็ม
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

เช็คกิจกรรมหน้าเสาธง 2/2563

ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

2-63-6-9

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/7

เยาวนาฎ ปาประโคน
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/6

เยาวนาฎ ปาประโคน
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/5

เยาวนาฎ ปาประโคน
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/4

เยาวนาฎ ปาประโคน
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/2

เยาวนาฎ ปาประโคน
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/9

เยาวนาฎ ปาประโคน
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/1

เยาวนาฎ ปาประโคน
โรงเรียนบุญวัฒนา

การใช้ภาษาไทย 2/63

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรังฟิสิกส์

นางสาว กัลย์สุดา ภาโนมัย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Class Management) กลุ่ม 631/3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

63-2 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ [ภาคปกติ] (นิเทศ)

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5/4 ว 30103 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 เทอม2/2563

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/14

นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

เศรษฐศาสตร์มหภาค1

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

PCA63-112 Food Safety and Food Sanitation

นางสาว ตันยมน เพชรรัตน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)