วิชาทั้งหมด


ศาสนาสากล15-66

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

Unit operation I

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศาสนาสากล13-66

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

เศรษฐศาสตร์การลงทุน2-66

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โปรแกรมนําเสนอ

กันตพัฒน์ โสดา

GE10203/GE10606 วรรณกรรม 2/66 (เสาร์บ่าย)

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2/2566 (ป.โท)

ผศ.ดร. กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

850 PrinCost2

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

30901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ-2023

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ดิจิทัลทางการพยาบาล

ปิยธรณ์ เร่งเร็ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู - ฟิสิกส์

กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

855-392 Academic Presentation & Public Speaking 66

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2/66 ศ1-4การเขียนโปรแกรมบนเว็บIT66G3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วม N42 การโรงแรม, เทคโนฯไฟฟ้า 2-66 (ศุกร์ 08.30 นิลกานต์)

ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู - ดนตรีศึกษา

กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บช.302 การบัญชีอุตสาหกรรม

ครู บุษรา แตงอ่อน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books