วิชาทั้งหมด


PLC โรงเรียนอนุบาลสตูล

นาง ชุติมา เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม -30901-2001(2022)

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ฤดูร้อน/64 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อาหารอาเซียน

Thanitnan Boonsrichana
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิชา ED22204 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน เทอม 1/2565

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/2 ปี 1/65

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

N20 พุธ 13.30 ความงดงาม 1/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการโลจิสติกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

Kittiwan TRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สุขศึกษา6/5

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล


การงานอาชีพ ง22101 ม.2/11 ภาคเรียนที่ 1/65

นายครรชิต บุญปก
ศีขรภูมิพิสัย

3-3 สร้างแอพ

รวีวรรณ วัดบุญลือ 01

EN17101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ท31101 ภาษาไทย 1 ม.4/2 1/2565

นางสาว สารภี สอนปลอด

ง30218 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 602 1_65

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

ประวัติศาสตร์ไทย 1/2565

ตี่เล็ก 99 ขุนหาญ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

m6-4ออกแบบเทคโนโลยี1/65

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


SA ส1/6+7+10+11

รวีวรรณ วัดบุญลือ 01

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)