วิชาทั้งหมด


INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-652

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-651

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

441-205 Finance ภาคเรียน 2/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาไทย

Yothin Thirakaew
วท 6000207 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้(พุธ-เช้า-2-65-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

427-331 Juvenile Justice System 2/65

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

BIS0607 (อ.บ่าย)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาว ณิศรา นาควงศ์
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
2-65-4-2python

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

เศรษฐศาสตร์

นิภาพร สาทา

จันทร์​ N12 08.30 2/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


850-342 ปัจจัยคุณภาพอาหารและการประเมิน

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ง33241-โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

นางสาว ละมัย รอนยุทธ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)