วิชาทั้งหมด


SO14112 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชน Program วันอาทิตย์ 17.00-20.00

อ.ดร. พงษ์เมธี ไชยศรีหา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดการโครงการสมัยใหม่

อาจารย์ มณีจันทร์ ยืนคง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 12.2

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

การบัญชีเพื่อการจัดการ รหัสน.ศ.632747901

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ภูมิศาสตร์สัตว์ 2/2566

ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

การบัญชีเบื้องต้น บริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 12.1

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

NO2 การถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับงานธุรกิจ

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สัมมนาการบัญชีการเงิน 642828001

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Unit Operation I Lab (02)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ED31208 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทอม 2/2566

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GE10203/GE10606 วรรณกรรม 2/66 (เสาร์บ่าย)

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2/66 อ6-9เพื่อการจัดการIT64G1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ACC3502 2-2566 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

นาง วิภาภรณ์ ศรีหาธาตุ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ISD36621N) อ.ชนิดา แก้วเพชร (306-22-04) User Experience Design

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec.56-57🍊 ส. 65 🍏🍒 พฤหัสบดี 13.30 @ B301

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books