วิชาทั้งหมดUnit operation I

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Quality Control and Assurance-66 ( สาขา Food Sci & Tech)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อและควบคุม จันทร์ 1-4 IT404 สารสนเทศ/65 ก.03 เทอม 2-66

ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3091202:โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2/2566 Sun

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 12.1

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec.56-57🍊 ส. 65 🍏🍒 พฤหัสบดี 13.30 @ B301

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดการด้านการปฏิบัติการ

อาจารย์ มณีจันทร์ ยืนคง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล(อาทิตย์-เช้า-2-66-กศบป)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาษาอังกฤษ

Kittiya Wang
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

268-310 เทอม Instructional Psychology ภาคเรียน 2/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา

66-2 4953503-60 + 4963504-64 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์ [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

EN17106 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2566

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

รองฯ นาวิน ศรีสุข
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

SO14112 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชน Program วันอาทิตย์ 17.00-20.00

อ.ดร. พงษ์เมธี ไชยศรีหา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books