วิชาทั้งหมดการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

Busara Tangeon
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี


การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Modern Entrepreneurship

Weerapun Kaewrut
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง


6_4-1_67

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

3/66 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์

การจัดการธุรกิจชุมชน

ดร. ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์

คณิตเพิ่มเติม

นาง จันทร์เพ็ญ จินกระวี

ECN-447 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ (Economics of Service Sector)

วิลาวัณย์ แก้ววันเพ็ญ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

S 02 รัฐศาสตร์ 1-66 (อาทิตย์ 08.30 HS504)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วท 6001417 เทคโนโลยีคลาวด์(เสาร์-บ่าย-3-66-กศบป)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

EN17310 การออกแบบ UI/UX 3/67

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4035308 Service Marketing 3/2566 (S-MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035225 Marketing Modern Trade Business 3/2566 (S-MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035412 Entrepreneurial Marketing 3/2566 (S-MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035326 International and Global Marketing 3/2566 (S-MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

EAD626-3-66-G2

ดร. พวงรัตน์ จินพล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

สังคมศึกษา (Social Study)

กาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ

8073102 Research Methodology in Social Science 3/2566 (MBA.39)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books