วิชาทั้งหมด


เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข

นาย กิจปพน ศรีธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


BU18331 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬาและเอ็นเตอร์เทนเมนต์

นาย รุ่งนภา กิตติลาภ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

BU18101 พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นำ

นาย รุ่งนภา กิตติลาภ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Admin adcet PSU Thanaporn
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี

ภัทรภร กินิพันธ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

N02_การจัดการธุรกิจออนไลน์

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การสร้างเว็บไซต์ ม.6/3 ปี 2/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.54) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.62) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.58) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.61) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.53) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การบริหารกิจการแนะแนวในสถานศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

5012101 วัสดุทางการเกษตร 2/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5013103 นวัตกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยี 2/2566 (สาขาบริหารธุรกิจฯ)

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การภาษีอากร

อ.มาลีรัตน์ สาผิว
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books