วิชาทั้งหมด


Introduction to sociology 2/6ุ6 ก.1

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2/66 พันธุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


GESC101 (อังคาร บ่าย)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

GESC101 (อังคาร เช้า)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

31-4000-2303 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

สังคมศึกษา

แสงรุ้ง โคกเกษม
โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)

รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรมธรรม

แสงรุ้ง โคกเกษม
โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)

ร้องรำทำเพลง

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S 03 รัฐศาสตร์ 1-66 (อาทิตย์ 12.30 HS403)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S02 รัฐศาสตร์ 1-66 (อาทิตย์ 08.30 HS504)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กลุ่มใหม่ S 01 พัฒนาชุมชน 1-66 (อาทิตย์ 08.30 HS504)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สัมมนาการภาษีอากร เทอม 3/66

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล อริยพิมพ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Digital Technology for Food Industry (2-2566)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books