วิชาทั้งหมด


BIS0611โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี กศบท 1/64

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การไลฟ์สด

ณปภัท หวันเสนา
ครูโย

สัมมนาการภาษีอากร เทอม 2/66

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล อริยพิมพ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัญชีภาษีอากร เทอม 2/66

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล อริยพิมพ์

30204-2003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ปวส.2/3+2/4

Pakawat Thammawong
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาษาไทย ป.2

301กมลชนก กิจจานุรักษ์

BU12214 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและสื่อสังคม ภาคฤดูร้อน Section_01

นางสาว Chatchanun Nitiwattana
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ปวส.2/3+2/4

นาย ภควัต จึงมณีรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

66-3 4953801-60 + 4963802-64 ชีวสถิติและการประยุกต์เพื่องานสาธารณสุขชุมชน [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เคมีครูมิ้น ม.4/8

นางสาว ธนพร เมกฉาย
โรงเรียนบ้านบางดี

เคมี ม.4/8

นางสาว ธนพร เมกฉาย
โรงเรียนบ้านต้นข้าว

ำหกหฟ

นาย ปรเมศวร์ ไกรรักษ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เคมี4/8

ธนพร เมกฉาย
โรงเรียนครุศาสตร์

เคมี

ธนพร เมกฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 3/2566

อุมาวรรณ วาทกิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์

ดร.สิริกร กรมโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

BU17209 การบัญชีชั้นสูง 2

ดร.นีรนาท เสนาจันทร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books