วิชาทั้งหมด


857-231 Food industrial Marketing

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5005330 สุขศาสตร์น้ำนม (Milk Hygien)

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาเศรษฐกิจ1-66

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ภาษาอังกฤษเทคนิค

Woranuch Jangsawang
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ภูมิศาสตร์สัตว์ 1/2566

ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ENG 1114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1/2566)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE 2233-65 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE 2233-65 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ห้อง 1)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ENG1110-Basic Engineering (1/2566)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

441-201 Human Resource Management 1/2566

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

441-425 Strategic Human Resource Development 1/2566

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การวาดการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์ ม.5/4 ปี 1/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล(อาทิตย์-บ่าย-1-66-กศบป)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

S 10​ กศ.บท. (อาทิตย์ 12.30) ความงาม 2/65

ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


(อ.ชนิดา) Web Application Development-DT36621N

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

855-495 สัมมนา 2566

พรสถิตย์ สุขชู

BIS0647 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการทางธุรกิจ (ธุรกิจอาหาร)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9011204 เทคโนโลยีอุตสาหการ

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books