วิชาทั้งหมด


ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec.51-52 🍊 คพ. 65 🍏🍒 พฤหัส 8.30 #ฺB301

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

GESC101 (อังคาร บ่าย)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีINFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-663TH

Dr. Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec.56-57🍊 ส. 65 🍏🍒 พฤหัสบดี 13.30 @ B301

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

441-205 Finance 2/2566

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

S 01 พัฒนาชุมชน / S02 รัฐศาสตร์ 1-66 (อาทิตย์ 08.30 HS504)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N30 การพัฒนาชุมชน 2-66 (จันทร์ 13.30 GA103)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2/66 (101) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ 2/66

นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

441-206 Operation Management 2/2566

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 2/66

นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2/66

นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

EC 1418 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2/66

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


427-411 sociology of development

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


2/66 (106) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books