โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

วิชาทั้งหมด


ภาษาไทยพื้นฐาน ท ๒๓๐๑ ม.๓/๑

นางสาว สมฤทัย จันทร์ก้าน
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษพิ้นฐาน ม. 4/2

นางสาว พิไลวรรณ ศรีคง
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 3/4

นางสาว พิไลวรรณ ศรีคง
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/5

นางสาว พรทิพย์ บุญรักษ์
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม Mastery in Reading 1 M.4

นางสาว สิริลักษณ์ อารีย์กิจ
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4

นางสาว จารุวรรณ ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/2

นางสาว พรทิพย์ บุญรักษ์
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/3

นางสาว พรทิพย์ บุญรักษ์
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 23102 ม.3/3

นาง อวยพร รัตนหิรัญ
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

สังคมศึกษา (พระพุทธศาสนา) รหัสวิชา ส 23101 ม.3/1

นาง อวยพร รัตนหิรัญ
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 23102 ม.3/1

นาง อวยพร รัตนหิรัญ
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 23102 ม.3/2

นาง อวยพร รัตนหิรัญ
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ป.5/2

นางสาว อุสุมา หะจิ
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/4

นางสาว พรทิพย์ บุญรักษ์
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/1

นางสาว พรทิพย์ บุญรักษ์
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ป.5/3

นางสาว อุสุมา หะจิ
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.6/1

ณัฐวรรธน์ พลาบูลย์
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3/2

นาง นัฐกมล โพธิคำ
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3

นาย อรุณโรจน์ นุ้ยขาว
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3/3

นางสาว พิไลวรรณ ศรีคง
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)