homeโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
person
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
วิชาทั้งหมด

วิทยาการคำนวณ 1
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

การออกแบบและเทคโนโลยี 2
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิชาพละ กีฬาเกทบอล (เพิ่มเติม) ม.6
นางสาว แพรวพันธ์ ภูวงค์ผา
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิชาพละ กีฬาวู้ดบอล (เพิ่มเติม) ม.4
นางสาว แพรวพันธ์ ภูวงค์ผา
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิชาพละ เซปัคตะกร้อ (เพิ่มเติม) ม.3
นางสาว แพรวพันธ์ ภูวงค์ผา
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิชาสุขศึกษา ม.5
นางสาว แพรวพันธ์ ภูวงค์ผา
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิชาวอลเล่บอล ม.3
นางสาว แพรวพันธ์ ภูวงค์ผา
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิชาสุขศึกษา ม.2
นางสาว แพรวพันธ์ ภูวงค์ผา
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิชาเปตอง ม.1
นางสาว แพรวพันธ์ ภูวงค์ผา
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

การออกแบบและเทคโนโลยี 3
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

การออกแบบและเทคโนโลยี 1
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิทยาการคำนวณ 6
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิทยาการคำนวณ 5
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิทยาการคำนวณ 4
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิทยาการคำนวณ 3
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วิทยาการคำนวณ 2
นาย นิรุด ไชยเกษม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)