โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

วิชาทั้งหมด


รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ยานูรา ซูหลง
โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ซารีฮา สาและ
โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดรากีรา แวอูมา
โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

การงานพื้นฐานอาชีพ

นางสาว ธิดารัตน์ กำเนิดทรัพย์
โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

วิทยาศาสตร์

สุรีย์ภรณ์ สะมะแอ
โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

การงานพื้นฐานอาชีพ

นางสาว ธิดารัตน์ กำเนิดทรัพย์
โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)