โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วิชาทั้งหมด


บาลีเบื้องต้น

พระมหา ธวัชชัย ทินนฐานเมธี
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ภาษาไทย

พระ ธัชกฤช สุภาจาโร
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ภาษาไทย

พระ วิทวัส โกฏิฉกรรจ์
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1.4

รัฐเกียรติ ขันการไร่
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

การออกแบบเว็บเพจ

ชลธิชา วรภู
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)