มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิชาทั้งหมด


การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 01

ยุทธนา นามดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธนา นามดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิชาการสื่่่อสารภาษาไทยด้วยโนโลยีสารสนเทศ ปี ๖๒ หมู่ ๑

ยุทธนา นามดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิชาการสื่่่อสารภาษาไทยด้วยโนโลยีสารสนเทศ ปี ๖๒ หมู่ ๒

ยุทธนา นามดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๖๑ หมู่ ๒

ยุทธนา นามดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๖๑ หมู่ ๑

ยุทธนา นามดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การพัฒนาหลักสูตร

พัชนี กุลฑานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การสื่อสารทางไกล

eyeyoume -
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การสื่อสารทางไกล

กนกอร เกื้อประโคน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชนิดของคำในภาษาไทย

010 ชลิยา ดวงแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักภาษาไทย : คำนาม

Sirintra Bunkam
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาษาไทย

048 Manisara sarakit
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักภาษาไทย (คำสันธาน)

Zo Sanantinee
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำเป็นคำตาย

นางสาว อรสา พรหมวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

นางสาว ปาริตา รุ่งรพีพรพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาษาไทย

สุจิตรา แสงวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำควบกล้ำ

008 กีรติกานต์ ปริทารัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี

ภาษาไทย

นางสาว อาทิตยา บุญราศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มาตราตัวสะกด

นางสาว ดนยา รักวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รู้เรียนรู้จักเกี่ยวกับคำนาม

046พรทิพย์ เครือไชย -
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books