วิทยาลัยการอาชีพเบตง

วิชาทั้งหมด


อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัส 3204-2006

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง


ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 20204-2001(2/2563) (ทวิศึกษา)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง


ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร รหัสวิชา 2204-2110

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 20204-2001(2/2563)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 (2/2563)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 63

จรูญ พิพัฒน์ธนาพงศ์
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ชย.2 63

จรูญ พิพัฒน์ธนาพงศ์
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ระบบจัดการฐานข้อมูล ทธ.1 63

จรูญ พิพัฒน์ธนาพงศ์
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 63

จรูญ พิพัฒน์ธนาพงศ์
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3

อาซือมะห์ มะดีเยาะ
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

2104-2115 เทคนิคการจัดการพลังงาน

จรัล แก้วรัตนะ
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

30201-2007 การบัญชีภาษีอากร

นภสร ปานแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

โครงการ รหัสวิชา 3201-8501

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 62

จรูญ พิพัฒน์ธนาพงศ์
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

30201-2107 การบัญชีสหกรณ์

นภสร ปานแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 20204-2005 (1/2563)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 20204-2002 (1/2563)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)