โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

วิชาทั้งหมด


LAB

นาย กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี
โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

Secondary 5 Social

นาย กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี
โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

Secondary 5 Thai

นาย กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี
โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

Secondary 4 Social

นาย กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี
โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

Secondary 4 Thai

นาย กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี
โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

Secondary 3B

นาย กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี
โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

Secondary 3A

นาย กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี
โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)