มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


เรียนรู้งานครูในโรงเรียน ปี 1: ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียนรู้งานครู : ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2 รุ่นที่ 3

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec. 66 กฐ. 65 + sec. 67 ฟส.ด 65 🍊 อังคาร 13.30 A307

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec. 64 คม. 65 + sec. 65 พล. 65 🍊 พฤหัสบดี / 13.30 น. B 203

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 1304 จิตวิทยาพัฒนาการและสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ห้อง1/66

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸🍒 Sec. 04 💚 อาทิตย์ 13.00-17.00 ห้อง 29084

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸🍒 Sec. 06 💚 อาทิตย์ 8.00-12.00 ห้อง 29086

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AIS 3501 ระบบสารสนเทศ- sec01-ศุกร์บ่าย- 1-66

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.59) ... ภาคเรียนที่ 1/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.54) ... ภาคเรียนที่ 1/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.66) ... ภาคเรียนที่ 1/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.64) ... ภาคเรียนที่ 1/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.61) ... ภาคเรียนที่ 1/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AIS 3501-63 ระบบสารสนเทศ sec02-ศุกร์เช้า- 1-66

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 3502 sec 01 1-2566 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาเศรษฐกิจ1-66

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การคลังสาธารณะ1-66

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 3414 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ห้อง1-66

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


EC 1304 จิตวิทยาพัฒนาการและสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ห้อง2/66

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books