มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


AIS 3501 ระบบสารสนเทศ- sec02-ศุกร์บ่าย- 1-65

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 3414 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 1/65 ห้อง1

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 4101-60 การประเมินโครงการทางการศึกษา (จ.8.30 - 11.30 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ส.13 - 17 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🍄🍊 ป.บัณฑิต 64.04 🍒 เสาร์. 13.00 น.(2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5701 การประกันคุณภาพการศึกษา (ส.8 - 12 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ศ.13.30 - 17.30 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ศ.8.30 - 12.30 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛💐 จ. 63 #Sec.55+56 🍋🍋 ศ. 13.30 น. (2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛💐 ส. 63 #Sec.53 🍋🍋 ศุกร์ 8.30 น. (2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (พฤ.8.30 - 12.30 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 🌸💛 นศ.62+คพ 62 #Sec.61+65 🍉 อังคาร. 13.30 น. (2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 🌸💛 ชว 62 #Sec.62+63 🍉 พุธ. 8.30 น. (2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 4101-60 การประเมินโครงการทางการศึกษา (พ.8.30 - 11.30 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 3502 การจัดค่ายวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AIS 3102-58 sec01-พุธเช้า- 2-64

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec.52-2/64

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec.51-2/64

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books