มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


AIS sec02-พฤ.บ่าย 2-63

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 1401 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec.01-63

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🌸💛💜 กษ.61 🍓 ศ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฺฺBA 5105 การจัดการการเงิน

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5101 ความเป็นครู (Sect.02) ... ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ภาษาไทย.62 #Sec.57 🍉 ศ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ภาษาอังกฤษ.62 #Sec.54 🍄 พฤ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ศิลปะ. 62 😜 #Sec.57 🍉 ศ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [เทอม 1/2561]

อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บริหารการเงินและการลงทุน

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

นาง ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล52171162

นาย ณัฐพงษ์ ชุ่มวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบรักษาความมั่นคงบนเว็บแอพพลิเคชั่น

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

COM 27021 ระบบการสื่อสารข้อมูล

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา Computer for Graduate Studies

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เศรษฐกิจไทย1-61-2

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171661

นาย ปฏิภาณ เขื่อนวงค์วิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล_52123838_กลุ่ม 4_บทที่ 8

นาย อธิราช คำกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171204

นาย ชนาวุธ จิตอารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)