มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_01

นางสาว จุฬาวลี มณีเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

นางสาว จุฬาวลี มณีเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบจัดการข้อมูลโปร์ไฟล์สอน อบรม วิจัย บริการวิชาการ และกรรมการ ดร.ศุภกฤษ

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบงานปริทัศน์งานวิจัย ดร.ศุภกฤษ

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบสื่อสารข้อมูล 53171651

นาย กลวัชร โชติวรนานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ETI 4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2555

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171301

นาย กิตติพงศ์ สุดใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล52171025

นางสาว ชุติมา เป็งมอย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อูล

นางสาว ปฏิมาพร วงศ์ใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171138

นางสาว พิชญา พุทธราวุฒิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171150

นางสาว สาลินี เติ๊กทอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171055

นางสาว สุภัชญา กาติ๊บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171060

นางสาว อังคนา นารัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล52173154

นางสาว ณิชารีย์ ศรเวช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล52171024

นางสาว ชมพูนุช อินต๊ะเม้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 52173153

นางสาว ฉัตราพร หวันแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171037

นางสาว พรสุดา วงษ์ซื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล52171115

นาย อรรถพล แซ่อึ๊ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบสื่อสารข้อมูล 52171022

นางสาว จุฬากรณ์ สิทธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)