มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171716

นาย ศตวรรษ จันทะมัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

PG 1104 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล

อาจารย์ สิริกาญจน์ สง่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล52171157

นางสาว โสภิดา นะติ๊บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171062

นางสาว ไอลดา นาเหมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2222

นางสาว ทิพากร หอมขจร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


งานไอทีในห้องสมุด

นางสาว สริดาอัญมณี ปฐวีวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ sec. 53 # นศ.62 ค.บ.1 # อ 8.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


Enrichment CMRU. 🌸😘 ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 💗💚ปฐมวัย 2563

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2204 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0)

นาย ไพรศิลป์ ปินทะนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.03) ... ภาคเรียนที่ 1/2563

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FB1101- การเงินธุรกิจ

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 3102 sec01 ภาคพิเศษ-1-63 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ระบบปฏิบัติการ

นางสาว จุฬาวลี มณีเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FB1101 sec05 1-63 การเงินธุรกิจ

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec01

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)