มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec.52-2/64

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec.58 /sec. 67🍊 คม. 64 🍏🍒 ศุกร์ 8.30

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ECON1103-63 sec04

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฟิสิกส์

MT 023 ไอยเรศ เจียมพลับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิธีการคิดวิเคราะห์

นางสาว อรธิชา วศินไพบูลย์วงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาษาไทย

N_049นางสาวณัฐณิชา วังสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

English

N_094นางสาวมุทิตา ป้องปิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ETI 2702 บทเรียนสำเร็จรูป (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/54

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸🍒 Sec. 03 💚 อาทิตย์ 13.00-17.00 ห้อง 29083

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระเบียบวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ธรรศ ศรีรัตนบัลล์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 1101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู (Sect.03) ... ภาคเรียนที่ 1/2562

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การคลังสาธารณะ

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาเศรษฐกิจ1-65

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เศรษฐศาสตร์การลงทุน

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบรักษาความมั่นคงบนเว็บแอพพลิเคชั่น

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นECON1103

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AIS 3102-58 sec02-พฤบ่าย- 2-64

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 3205 sec 01 1-2564 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)