มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


PG 1203 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว Sec 04 และ 08

อาจารย์ สิริกาญจน์ สง่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมุล DATA COM

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

MSC BCOM Final Project

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

MSC-BCOM55

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เศรษฐศาสตร์มหภาค

นาย วรวุฒิ ทาอุโมงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

นางสาว จุฬาวลี มณีเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เคมี 1

ดร. มิกิ กัณณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การโปรแกรมเวิลด์ไวด์เว็บ

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการศึกษา

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมการใช้classstartสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดทำสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

นางสาว สินาภรณ์ สูงงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ สาโรจน์ สอาดเอี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การวิจัยการศึกษา Education Research

นาง พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาษาซีเบื้องต้น

นาย ราเชนท์ แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดาวตก (ทรี)

นาย พิสิฐ ไพเชฐศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)