มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


คิว

นางสาว รุจิรา พอใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กลุ่ม 1 <โครงสร้างข้อมูลเบื้อต้นและอัลกอริทึม>

นาย ปรัชญา ลาวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การค้นหาข้อมูล

นางสาว เปรมฤทัย คำฟอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาร์เรย์

นางสาว กัญญารัตน์ มิละพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรคอร์ดและสตริง

นางสาว วันเพ็ญ ไผทพิทักษ์วงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สแตก

นางสาว ชลธิชา ตุ้ยดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเรียงข้อมูลแบบง่าย

นางสาว อำภา เจริญสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิจัยในชั้นเรียน

นาย วรรษพล มะหลีแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2309 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 1 3(3-0)

นาย ไพรศิลป์ ปินทะนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตำรา เอกสารการสอน บทความวิชาการของฉัน ดร.ศุภกฤษ

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบจัดการงานวิจัย ดร.ศุภกฤษ

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ETI 2702 บทเรียนสำเร็จรูป (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/54

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายวิชาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (strategic information system management)

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงสร้างข้อมูล (DATA STRUCTURE)

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปอโท MGT 5203 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ (Informtion System and Technology for Management)

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)