มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 3102 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (1/59)

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ sec. 65 # กป.62 ค.บ.2 # พฤ 8.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ sec. 67 # กป.62 ค.บ.1 # พฤ 13.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ACC 3205 sec02 1-63 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 3305 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย Sec1

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 1-63 Section 01 ปกติ

วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 1-63 Section 01 พิเศษ

วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ # ป.บัณฑิต62 sec.05

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ sec. 65 # กฐ.62 ค.บ.2 # พฤ 8.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ sec. 63 # พล.62 ค.บ.1 # จ/อ 13.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ sec. 63 # พล.62 ค.บ.2 # จ/อ 13.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 1101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู (Sect.71) ... ภาคเรียนที่ 1/2563

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 1101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู (Sect.67) ... ภาคเรียนที่ 1/2563

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 3205 sec01 ภาคพิเศษ 1-63 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฺBCOM4903 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-63 Section 01

วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 3205 sec01 1-63 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)