มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec.51-2/64

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 2405 การจัดกิจกรรมศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย Sec51-2/64

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 2405 การจัดกิจกรรมศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย Sec52-2/64

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 3502 การจัดค่ายวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 4204 สวัสดิศึกษาและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 2/2564

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.03) ... ภาคเรียนที่ 2/2564

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 1101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู (Sect.55) ... ภาคเรียนที่ 2/2564

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AIS 3501-63 sec01-ศุกร์บ่าย- 2-64

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AIS 3501-63 sec02-พฤเช้า 2-64

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


นิเทศ ป.บัณฑิต 63 ภาคเรียนที่ 2-2564

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🍄🍊 ป.บัณฑิต 64.04 🍒 เสาร์. 13.00 น.(2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 🌸💛 นศ.62+คพ 62 #Sec.61+65 🍉 อังคาร. 13.30 น. (2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛💐 ส. 63 #Sec.53 🍋🍋 ศุกร์ 8.30 น. (2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 🌸💛 ชว 62 #Sec.62+63 🍉 พุธ. 8.30 น. (2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)