มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

นาย วรวุฒิ ทาอุโมงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec02

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 3205 sec 02 1-63 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3207 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)

นาย ไพรศิลป์ ปินทะนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

PG 3412 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในจิตวิทยา

อาจารย์ สิริกาญจน์ สง่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 4208 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) (03)

ผศ.ดร. สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 4208 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) (02)

ผศ.ดร. สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Twinkle <pointer>

นางสาว พิมพ์วรรณ เตจ๊ะเสาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


BCOM2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 3-62 section 01

วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 3205 sec01 ภาคพิเศษ 1-63 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ปรัชญาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)

อาจารย์ จันทรา แซ่ลิ่ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


การพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เตรียมฝึก

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 3207 การวิจัยทางการศึกษา (04)

ผศ.ดร. สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM3601 SA SEC01k (2/62)

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5501การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ # ป.บัณฑิต 62.04

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 2-62 Section 01 ภาคพิเศษ

วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)