วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

วิชาทั้งหมด


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นาย วชิรวิทย์ แดงมณีกุล
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

มนุษย์สัมพันธุ์ในการทำงาน

นาย ประเสริฐ ถึงวิสัย
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

การวางแผนและควบคุมการผลิต

นาย อภิชาติ เนินพรหม
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

นาย อภิชาติ เนินพรหม
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

เทคนิคการผลิต

นาย อภิชาติ เนินพรหม
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

วิชาภาาษาอังกฤษสารสนเทศ

นาง พรทิพย์ สินธุ์สอาด
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)