มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิชาทั้งหมด


วิชา แนวคิดชาติพันธุ์ศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Ethnic Studies)

ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครุศาสตร์สังคม 63

วา'า รุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

BA3503 Change Leadership

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

BA2306 Organizational Behavior

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ประทัย พิริยะสุรวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

EEF4103 หมู่ 2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

EEF4103 หมู่ 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ESS3707

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

EED3201 AI

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

EED3201 AJ

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ECU3202 AN

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ESS1301

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

04summer

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

03 summer

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

02summer

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

01summer

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

204

ส.ณ.ณัฐพล ทองยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

204

ส.ณ.ณัฐพล ทองยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Practicum in Professional I (AB)

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Practicum in Professional I (AA)

Mr. Anuchit Wattanaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)