สถาบันการพลศึกษา

วิชาทั้งหมด


คณิตศาสตร์พิ้นฐาน 62

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

555

hasadin songsee
สถาบันการพลศึกษา

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2/61

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
สถาบันการพลศึกษา

การวิจัยทางการจัดการกีฬา

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

คณิตศาสตร์และสถิติ ศิลป์ 2

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

การวิจัยเบื้องต้น วิทย์กีฬา ปี 2

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

การวิจัยเบื้องต้น ปี 3

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน ศิลป์ ปี 2

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

การวิจัยในชั้นเรียน ปลาย 59

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน ปลาย 59

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

การวิจัยทางการศึกษา ต้น 59

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(26-4105-2007)

สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข
สถาบันการพลศึกษา

year 59

พนัสรมย์ นิติวงศ์ภร
สถาบันการพลศึกษา

สุขวิทยา

พนัสรมย์ นิติวงศ์ภร
สถาบันการพลศึกษา

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน ปลาย 58

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

การวิจัยในชั้นเรียน ปลาย 58

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ปลาย 58

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
สถาบันการพลศึกษา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)