มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

วิชาทั้งหมด


การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศิลป์ 63

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

การใช้ภาษาไทย 2/63 นิติพงษ์

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

วิชาทดสอบสมรรถภาพทางกาย

phudis sriket
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

การใช้ภาษาไทย 2/63

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทย์ 1/63

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศึกษาศาสตร์ 1/3 ปีการศึกษา 2563

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศึกษาศาสตร์ 1/2 ปีการศึกษา 2563

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศึกษาศาสตร์ 1/1 ปีการศึกษา 2563

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/63

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน SM2

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน SS2

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

อบรมการใช้งาน classstart

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

สศ 071006 ชื่อวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวภัทร ตุลยนิษก์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวภัทร ตุลยนิษก์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคฤดูร้อน 62

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Miss Supaporn Klaichim
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

การวิจัยเบื้องต้น SS2

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

การเป็นผู้ฝึกสอนสวนบุคคล

phudis sriket
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

การฝึกด้วยแรงต้าน

phudis sriket
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

ปัทมา เกิดกาญจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)