มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิชาทั้งหมด


สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รศ.ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003

Pornthep Hengsuwan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

183046 Construction Engineering and Management

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การใช้โปรแกรม Illustrator ออกแบบภาพกราฟิก

จิดาภา วิมลพัชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

human scale and application

นางสาว ฐิฎิมา อัมพวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

test

panuwat nartsevee
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

PHYSICS 2

ปิยวัฒน์ ทัพสนิท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Kru.oat

กิตติธัช อุปการ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อุบลรัตน หริณวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเขียนโปรแกรมภาษา RPG

สุปีติ กุลจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

LabVIEW Programming Basic

ณัฐพล จะสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผลิตสื่อเสียง

ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จารุวรรณ กาฬภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิชา ระเบียบวิธีวิจัย

เกรียงไกร พละสนธิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทดสอบ

นาย ชิตพล มังคลากุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่

รติมา ราชนิกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การปลูกพืชไร้ดินสำหรับบุคคลทั่วไป (Hydroponics)

วนิดา ศรีเมืองซอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คอมพิวเตอร์ ม.2

ลิขิต เกิดมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์

พรเพ็ญ จินตนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books