มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิชาทั้งหมด


010825406 Design of Construction Operation 2/55

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

182411 Engineering Management 1/55

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

010825408 Quality Systems in Construction 1/55

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

185448 Risk Analysis and Management in Construction 1/55

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

PPC

กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

185448 Risk Analysis and Management in Construction

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

185413 Risk Management in Construction

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คอมพิวเตอร์

Saowalak Phatidee
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาวะโลกร้อน

นางสาว จตุพร ปานจ้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

นางสาว คัทลียา จันดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบฐานข้อมูล

นางสาว ธัญลักษณ์ พรหมโชติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books