มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิชาทั้งหมด


PTE 252 Engineering Materials Testing Lab เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

นางสาว สุทธิดา ชิวปรีชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

CHM 215: Organic Chemistry

ดร. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

PTE 252 Engineering Material Testing Lab เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค.

นางสาว จริยา บุญส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทดลอง

นางสาว สุทธิดา ชิวปรีชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2/62Gen211ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม2

นาย สุรัตน์ เพชรนิล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2/62 SSC211 ปรัชญาทั่วไป กลุ่ม 2

นาย สุรัตน์ เพชรนิล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2/62Gen211ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม1

นาย สุรัตน์ เพชรนิล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิชาภาษาไทย

วิชญาพร อินสวน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Test

นางสาว พนิดา วสุธาพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Flipped Classroom อบรมคุรุสภา

ดร ปกรณ์ สุปินานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

CHM 611 2014

ดร. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

CHM 311 1/2557 เคมีอินทรีย์ 3 (Organic Chemistry III)

นาย นคร เนียมนนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชั้นเรียน ที่1

tossapon phosri
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

CHM612 Advanced Organic Chemistry

ดร. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเรียนการสอนออนไลน์

Mr. Kittisak Pothima
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

CHM 697 สัมมนา 1 (Seminar I)

นาย นคร เนียมนนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

CHM411 เภสัชเคมีเพื่อการพัฒนายา

ดร. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

How to Conduct a Survey

Ms Anitthiya Ninbanharn
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Ms Anitthiya Ninbanharn
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการโตไปไม่ Cop(y) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย วิษณุ สุดสังเกตุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)