โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

วิชาทั้งหมด


สังคมศึกษา

นางสาว กนกอร ใจบุญ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

1/3 gifted 62

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

1/8 knw2562

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

1/2GIFTED 2562

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

1/1 Gifted 2562

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

นางสาว วรารัตน์ อุณาศรี
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

1/2 Gifted KNW

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

M1/5 English Real Time

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

M1/2ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

M.1/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ม.1/3 (ภาษาอังกฤษพื้้นฐาน อ21101)

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

1/1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

English Fundametal M.1 KNW Gifted

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์ 1

น้ำอ้อย กาญจนเส็ง
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

สืบค้น-ให้เจอ

ทัพเทพ คงวิเชียร
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

Technology1

ธนัญชา พิทยาเสถียร
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

knw 4/6_55

นาย วิรัช คุ้มโภคา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)