โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

วิชาทั้งหมด


วิชาสังคมศึกษา1 ม.4/3 159

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

คณิตศาสตร์2

นางสาว ณิชาภัทร มาลัยวงษ์
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.6/5 159

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

สังคมม.2/5

จินดา เขียนนุกูล
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.6/4 159

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

6463 เศรษฐกิจพอเพียง COVID

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

6563 เศรษฐกิจพอเพียง COVID

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

4163 สังคมศึกษา 1 COVID

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

5463 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น COVID

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

4563 สังคมศึกษา 1 COVID

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

5563 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น COVID

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

4263 สังคมศึกษา 1 COVID

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

4463 สังคมศึกษา 1 COVID

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

(1/62)6/4 เศรษฐกิจพอเพียง

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

4363 สังคมศึกษา 1 COVID

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

5/5 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 12561

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

4/4 สังคมศึกษา 12561

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

(1/62) 4/4 สังคมศึกษา 1

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

English2

นางสาว พรพิรุณ พรมจรรย์
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

(1/62)5/5 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow