มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาทั้งหมด


120331 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01179421 computer Teaching

นาง ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อสอบภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Sec800 CostAc1 ปี63

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English test for university students

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01175165 การยกน้ำหนัก (Weight Training)

ว่าที่ร้อยตรี ศิริชัย ศรีพรหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English 2 Section 855

นางสาว ณัฏฐนันท์ อภิรัตน์โยธิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TOEIC มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2561

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01132170 Management Accounting หมู่850

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ผศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทดสอบการใช้งาน

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Psychology

ณหทัย จ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

cha.cafe

บัญชา คล้ายสมบัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

027321

บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Cost2

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฟิสิกส์ทั่วไป I (มก.ฉกส.) (ภาคปกติ) part 2

กีรติ มณีสาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

math test

ชีวาพร ทรัพย์เพ็ชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26924

นันทิชา วรรณโส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

123

เจนจิรา เดชแสง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow