มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาทั้งหมด


English test for university students

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01175165 การยกน้ำหนัก (Weight Training)

ว่าที่ร้อยตรี ศิริชัย ศรีพรหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English 2 Section 855

นางสาว ณัฏฐนันท์ อภิรัตน์โยธิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TOEIC มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2561

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ผศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทดสอบการใช้งาน

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Psychology

ณหทัย จ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

cha.cafe

บัญชา คล้ายสมบัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

027321

บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

math test

ชีวาพร ทรัพย์เพ็ชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26924

นันทิชา วรรณโส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

123

เจนจิรา เดชแสง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EMA ภาคต้น ปีการศึกษา2560

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Prin. Cost II

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Prin Cost I ภาคต้น ปีการศึกษา2560

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Management Accounting 2/2560

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเรียนใช้โปรแกรมclassstart

Roongnapa Korpraditskul
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

PrinCost1 ภาคต้น ปีการศึกษา2559

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรับพื้น บช บริหาร

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชัย ศรีพรหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books