โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา

วิชาทั้งหมด


วิชาศิลปะ

นาง วาสนา ธรรมโชติกุล
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดาลักษณ์ จันทร์เบาะ
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)