โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิชาทั้งหมด


หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.๑/๓

ครู บุญรอด พิทะวงค์
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ศาสนพิธี4/4

คอบเตอร์คราฟท์ สมบูรณ์
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

แนะแนว

นาง ธัญวรัตน์ มีพันธ์
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

การงานอาชีพ ม.1/1

นางสาว อรทัย มาไกล
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

การงานอาชีพ ม.2/3

นางสาว อรทัย มาไกล
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2/3

นาย ชยุตพงษ์ วงค์เทพ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิชาสุขศึกษา ม.2/3

ครู ศิริพงศ์ ชนะญาติ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิชาสังคมชั้น ม.2/3

ครู ประเสริฐ ด้วงสุยะ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ภาษาไทยพื้นฐาน (2/3)

ครู วีระเดช ปาระมี
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ภาควิชาปฏิบัติ ม.5 วิชาเอก (ศิลป์ดนตรี)

ครูอนุชา ฝ่ายนิพนธ์
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

สังคม3/2

คอบเตอร์คราฟท์ สมบูรณ์
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ภาษาไทยพื้นฐาน (2/1)

ครู วีระเดช ปาระมี
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิชาสังคมชั้น ม. 2/1

ครู ประเสริฐ ด้วงสุยะ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

โครงงาน ม.2/1

ครู กนกอร เตชะระ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิทยาศาสตร์ ม.2/1

ครู กนกอร เตชะระ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

พระพุทธศาสนา้5|4

คอบเตอร์คราฟท์ สมบูรณ์
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ชีววิทยา ม.6/2

นาย อัศวิน ผ่องแผ้วฉาย
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร ม. 6 ( วิชาเอก )

ครู นลินรัตน์ วรรณา
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ภาควิชาทฤษฎี ม.4 วิชาเอก (ศิลป์ดนตรี)

ครูอนุชา ฝ่ายนิพนธ์
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ภาควิชาปฏิบัติ ม.4 วิชาเอก (ศิลป์ดนตรี)

ครูอนุชา ฝ่ายนิพนธ์
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow