โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิชาทั้งหมด


วิชาสังคมชั้น ม.2/2

ครู ประเสริฐ ด้วงสุยะ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิชาสังคมชั้น ม. 2/1

ครู ประเสริฐ ด้วงสุยะ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ศิลปะ 5 (ทัศนศิลป์ ) ม.3

พระอาจารย์ นิรันดร์ วงค์ตัน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิชาสังคมชั้น ม.2/4

ครู ประเสริฐ ด้วงสุยะ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิชาสังคมชั้น ม.2/3

ครู ประเสริฐ ด้วงสุยะ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ศิลปะ 1(ทัศนศิลป์ ) ม.1

พระอาจารย์ นิรันดร์ วงค์ตัน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ศิลปะ 3 ( ทัศนศิลป์ ) ม 2

พระอาจารย์ นิรันดร์ วงค์ตัน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์ ) ม.4

พระอาจารย์ นิรันดร์ วงค์ตัน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ศาสนพิธี ม.3/5

Kru.Arthid A.
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

บุคคลสำคัญในท้องถิ่น ม.1/5

Kru.Arthid A.
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ประชากรและสิ่งแวดล่อม ม ปลาย

ครู ประเสริฐ ด้วงสุยะ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

หลักภาษาจีนกลาง 1 (จ32201)ศิลป์ม.5

นางสาว นงลักษณ์ มงคล
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ศิลปะ ม.5

พระอาจารย์ นิรันดร์ วงค์ตัน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ศิลปะ 5 (ทัศนศิลป์ ) ม.6

พระอาจารย์ นิรันดร์ วงค์ตัน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

สังคมศึกษา ม.5/3

Kru.Arthid A.
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

หลักภาษาจีนกลาง 1 (จ33201) ศิลป์ม.6

นางสาว นงลักษณ์ มงคล
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ชีววิทยา ม.4/1

นาย อัศวิน ผ่องแผ้วฉาย
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"
โรงเรียนเมธีวุฒิกร

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2/1

ครู ชาญฤทธิ์ มณีจอม
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2/4

ครู ชาญฤทธิ์ มณีจอม
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2/3

ครู ชาญฤทธิ์ มณีจอม
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)