โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิชาทั้งหมด


เคมีเพิ่มเติม ม.6/1

ครู เฉลิมพงศ์ เล็กตัว
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิทยาการคำนวณ ม.5/3

ครู เฉลิมพงศ์ เล็กตัว
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

เอกคอม กราฟฟิก ม.5

ครู จักรกริช ถิ่นการ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิทยาศาสตร์กายภาพม.5/3

ครู มนต์นภา วนการประชา
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ภาษาไทยพื้นฐาน (ม.5/3)

นาย วิชุกร มะโนฟุ่น
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิทยาศาสตร์ ม.1/1

นาย ภัทรศักดิ์ ยศจินธนากุล
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2/3

ครู ชาญฤทธิ์ มณีจอม
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิทยาศาสตร์ม.3/5

ครู มนต์นภา วนการประชา
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ดนตรี นาฏศิลป์ ม.5/3

นาย สิทธิพล เกิดศรี
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ศิลปะ 5 (ทัศนศิลป์ ) ม.3

พระอาจารย์ นิรันดร์ วงค์ตัน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

3/5

ครู สุกัญญา สุขใจ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

การงานอาชีพ ม.3/5

นางสาว อรทัย มาไกล
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.๓/๕

ครู ธิดารัตน์ ยะพรม
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิทยาการคำนวณ ม.3/5

ครู คณินทร์ เกตุพิพัฒน์โสภณ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) ม.5/3

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ โปธาสุ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ภาษาอังกฤษสาระพื้นฐาน ม.5/3

ครู ตระการ ชายตุ้ย
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิชาสุขศึกษา ม.3/5

ครู ศิริพงศ์ ชนะญาติ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

การงานอาชีพ 6/3

ครู ศรัณยวิชญ์ วงศ์คำ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) ม.5/4

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ โปธาสุ
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

การงานอาชีพ ม.5/3

นางสาว อรทัย มาไกล
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books