มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิชาทั้งหมด


คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1_61 Sec.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชป322 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ 1/2561

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 3/2560

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สด105 การพัฒนาระบบคิด

สุรชัย ศรีนรจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พล441 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง-2/2560

นิสรา กิจเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

ธัญชนก คำออน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้


การจัดการระบบมาตรฐานทางการประมง (GMP+HACCP)

วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 2/2560

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คอม ม.6

สุทธิดา ตันปะละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พล 441 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง 1/2560

นิสรา กิจเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

THAI กลุ่ม 8 (อ.สุวรรณ 1/60)

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 Sec.2

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 Sec.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โรคสัตว์น้ำ 1/2560

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักการส่งเสริมทางการประมง จป 313 เทอม 1/2560

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักการส่งเสริมทางการประมง จป 313 เทอม 1/2560

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเรียนรรู้

จิณณพัจน์ มีตุวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กง 304 เกษตรเคมี

จิราวดี วรสิทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-59 sec.2

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books