มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


Business Finance AC5915+5916

ประภัสสร วารีศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 109 Statistics for Information Technology 2/2562

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 209 Statistics and Research Methods in Information Technology 2/2562

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Financial Derivatives

ประภัสสร วารีศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0307281 หลักการวงจรดิจิทัล 2/2562

นางสาว นวรัตน์ พิลาแดง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝึกงาน BE 2/2563

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาษาอังกฤษ

ทรงพล จันปุ่ม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

EconometricsBE602

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

EconometricsBE601

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เก็บตก

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Bb

นาย สิทธิโชค โคตุพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แต่เพียงผู้เดียว

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทดสอบระบบสอบออนไลน์

นางสาว นวรัตน์ พิลาแดง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0307308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 2/2562

นางสาว นวรัตน์ พิลาแดง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Priciple communication

นาย อดิศร นวลอ่อน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เทสระบบสอบออนไลน์

นางสาว นวรัตน์ พิลาแดง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Running

ประภัสสร วารีศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค FM622

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น อ.คมกริช

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Macroeconomics GM614

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)