มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านการเกษตร2-2559

นาย อุดร จิตจักร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สูตินรีเวช

เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาคอมพิวเตอร์

เอมิกา นัดกระโทก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลินิกปฏิบัติสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ 2

ธฤต ปุริโสตะโย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การศึกษากับชุมชน

ประสาท เนืองเฉลิม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1211 707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1211 601 Legal and Ethics Issues in Information Technology

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาษาจีนขั้นต้น

นางสาว รุจินันท์ ปัญญาจิตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาพัฒนานิสิต กลุ่ม 1

นาย ธนกฤต รุ่งวิสัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาพัฒนานิสิต กลุ่ม5

นาย สุรศักดิ์ นันวัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2-2556-1205007

สุวิช ถิระโคตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Physics II

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 202 Models and Application in Management Science 2/2556

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชานิติกรรมและสัญญา (1307 203)

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 8 (0026 007)

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 7 (0026 007)

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 6 (0026 007)

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 5 (0026 007)

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 4 (0026 007)

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 3 (0026 007)

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)